Charitní pečovatelská služba-základní informace

  • Poslání: Posláním služby je podpora a pomoc uživatelů prostřednictvím nabízených pečovatelských úkonů a to v takové míře, aby uživatel mohl co nejdéle setrvat ve svém domově, nemusel přerušit vztahy se svými nejbližšími a zůstal tak co nejdéle součástí svého místního společenství.

  • Cíle: Cílem služby je prostřednictvím nabízených úkonů zajistit uspokojení základních potřeb, aktivizaci uživatele za účelem udržení nebo zlepšení soběstačnosti a samostatnosti v základních životních dovednostech a důstojné dožití ve svém domě.

  • Způsob poskytování: terénní.

  • Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

  • Kapacita služby: 400 uživatelů / rok.

  • Komu jsou služby určeny: služba je poskytována osobám, starším 18 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, zdravotního postižení (tělesného, mentálního, duševního, smyslového nebo kombinovaného) a jiného zdravotního postižení a potřebují pomoc jiné fyzické osoby. Pečovatelská služba je poskytována také osobám starším 18 let, které se ocitly v dočasné těžké zdravotní situaci a potřebují krátkodobou pomoc druhé fyzické osoby.
    Potřebnost krátkodobé pomoci druhé fyzické osoby je posuzována na základě rozhovoru s lékařem nebo posouzení pracovníka pečovatelské služby.