Co je to nízkoprahový klub

Nízkoprahový klub, tzv. "nízkopráh" je hovorové označení pro nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM). Oblastní charita Klatovy provozuje dva nízkoprahy a to Klub Chapadlo a Klub Budík.  

Nízkoprahová sociální služba je realizována takovým způsobem, aby byla umožněna maximální dostupnost poskytované služby. Nízkoprahovost má pomoci odstranit časové, prostorové, psychologické a finanční bariéry.

Principy nízkoprahovosti:

  • Otevřenost – Kluby jsou otevřené dětem a mládeži v určeném věku, které nemohou z různých důvodů navštěvovat jiné volnočasové aktivity. Tyto důvody mohou být sociálního, kulturního a finančního charakteru. Uživatelé mohou v průběhu provozní doby kdykoliv do klubu přijít i odejít. Uživatel má možnost zůstat v anonymitě, požadují se jen nejnutnější osobní údaje.
  • Individuální přístup – Nabídka individuálního přístupu s ohledem na potřeby a přání jednotlivého uživatele.

  • Bezplatnost – Služby sociálního charakteru jsou poskytovány bezplatně

  • Odbornost – V týmu pracují odborníci z oboru sociální práce, speciální a volnočasové pedagogiky.

  • Vazba na rodinné prostředí – Prostřednictvím individuální práce s uživatelem, lze spolupracovat s jeho rodinou a nabídnout poradenství a podporu v obtížných situacích.

V našich klubech se setkávají děti různých etnik, sociálních prostředí a společenských vrstev. Děti jsou zde vedeny k vzájemné toleranci a respektu navzájem. Někteří uživatelé se zde poprvé seznámí se základy slušného chování a existencí určitých pravidel. Kluby poskytují bezpečný prostor pro odpočinek, setkání se s kamarády a prostor pro společné a individuální činnosti. V klubu děti mohou uskutečnit své okamžité nápady (akrobacie, zpěv, tanec, sportovní utkání) s podporou pracovníků zařízení. Probíhá zde aktivizace pasivních uživatelů, jejich zapojení do skupinových aktivit a rozvoj volních vlastností a dovedností. V zařízení se uživatelé učí základním sociálním dovednostem, které využijí ve svém dalším životě a umožní jejich socializaci a integraci v naší společnosti. Např. někteří uživatelé neznají hodiny a obtížně chápou běh času a princip pravidelnosti. Je možné s nimi pracovat individuálně, využít jejich aktivity a zapojit je do okamžitých činností v klubu. Postupně jsou tak vedeni k pravidelnosti a zodpovědnosti. Někteří z nich později připravují a realizují aktivity pro ostatní děti. Naše zařízení také pořádají pobytové akce, které umožňují uživatelům prožít takové zážitky, které jim rodina nemohla poskytnout (stanování, rafty, noční hra, návštěva hlavního města apod.) a to také přispívá k rozvoji harmonické osobnosti dítěte.

Na rozdíl od školských zařízení a volnočasových klubů je zde klientům poskytována sociální služba a volnočasové aktivity jsou pouze prostředkem sociální práce, nikoliv cílem. Se zájemcem sociální služby je vedeno sociální šetření, zda je naše služba pro něho vhodná a po uzavření smlouvy se stává uživatelem služby. S uživateli se postupuje dle individuálního plánu (IP), ten je průběžně vyhodnocován a aktualizován.