Charitní pečovatelská služba

Kde nás najdete

Adresa

Václavská 12, Klatovy 33901

Provozní doba

Pečovatelská služba je poskytována přímo v domácnostech uživatelů v pracovní době  od pondělí do pátku celoročně v rozsahu 8 hodin denně od 7:00 do 15:30 hodin. Po domluvě s uživatelem lze pracovní dobu operativně upravit. Po předchozí domluvě lze poskytnout službu i o víkendu a svátcích.

Na koho se můžete obrátit

Mgr. Majerová Stanislava

sociální pracovnice
Tel.: 376 340 143 E-mail: %mnxZcb7c8kwR89j-onjGKadWmBFaW7%WkvDRW7r

Bc. Edlová Vendula DiS.

vedoucí služby
Tel.: 731 433 049 E-mail: c.An_-540_yy.Z4WHdyk-~lqT-uk87j7T-M

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Charitní pečovatelská služba

Typ služby
Pečovatelská služba / CHPS

Poskytovatel
Oblastní charita Klatovy

Kraj
Plzeňský kraj

Způsob poskytování
terénní

Vedoucí služby
Bc. Edlová Vendula DiS.

Registrační číslo služby
6167211

Poslání a cíle

Posláním služby je podpora a pomoc uživatelů prostřednictvím nabízených pečovatelských úkonů a to v takové míře, aby uživatel mohl co nejdéle setrvat ve svém domově, nemusel přerušit vztahy se svými nejbližšími a zůstal tak co nejdéle součástí svého místního společenství.

Zásady

Zásady poskytování služby, kterými se služba a pracovníci řídí.

  • důsledně dodržovat lidská práva a základní svobody osob
  • dbát na zachování lidské důstojnosti
  • jednat podle pravidel slušného chování
  • motivovat k aktivnímu přístupu při řešení nepříjemné sociální situace a podpořit při zvýšení samostatnosti a nezávislosti při jejím řešení
  • partnerský vztah a individuální přístup pracovníků
  • přizpůsobení sociální služby dle přání uživatelů, s přihlédnutím k možnostem služby a schopnostem pracovníků
  • naslouchat a respektovat rozhodnutí uživatele
  • na principech křesťanské lásky

Cílové skupiny

senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby (pre)terminálně nemocné

Činnosti

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Další informace

Služba je poskytována osobám, starším 18 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, zdravotního postižení (tělesného, mentálního, duševního, smyslového nebo kombinovaného) a jiného zdravotního postižení a potřebují pomoc jiné fyzické osoby. Pečovatelská služba je poskytována také osobám starším 18 let, které se ocitly v dočasné těžké zdravotní situaci a potřebují krátkodobou pomoc druhé fyzické osoby.
Potřebnost krátkodobé pomoci druhé fyzické osoby je posuzována na základě rozhovoru s lékařem nebo posouzení pracovníka pečovatelské služby.   
Cílem služby je prostřednictvím nabízených úkonů zajistit uspokojení základních potřeb, aktivizaci uživatele za účelem udržení nebo zlepšení soběstačnosti a samostatnosti v základních životních dovednostech a důstojné dožití ve svém domě.