Charitní pečovatelské službě chybí peníze
1. listopadu 2019 CHPS

Charitní pečovatelské službě chybí peníze

První středisko charitní pečovatelské služby Oblastní charity Klatovy vzniklo 1. 4. 2004 v Plánici jako reakce na potřeby seniorů, kteří žili převážně na venkově a vzhledem k věku, zdravotním problémům a komplikované dostupnosti základních služeb docházelo ke snižování kvality jejich života. V dnešní době máme již sedm středisek pečovatelské služby, kde pomáháme přibližně 300 uživatelům ročně (Měčín, Švihov, Chudenice, Janovice nad Úhlavou, Klatovy, Strážov).
Pečovatelská služba odpovídá trendům současné doby. Populace stárne a mnoho lidí zůstává samo, síly k zajištění každodenních činností ubývají.

 Hlavním posláním služby je pomoci člověku v takové míře, aby mohl i nadále a co nejdéle zůstat ve svém domově a přijímat služby, které potřebuje a které si sám určí. Pečovatelská služba zajišťuje pomoc při osobní hygieně, podání jídla, dovozu oběda, léků nebo nákupu, úklidu, doprovodu k lékaři na instituce.
Terénní pečovatelská služba je velmi žádaná. Je proto velmi smutné a zarážející, že ačkoliv v médiích je hlásáno, jak jsou tyto služby podporovány a to zejména finančně, v reálném životě tomu až tak není.
Během pracovního týdne jednáme s několika zájemci o službu a v některých případech je musíme bohužel z kapacitních důvodů odmítnout. Nemůžeme přijímat nové pracovníky, protože státní dotace nepokrývá celkové mzdové náklady a je určena pro přesně daný počet úvazků.
V současné době nám na pečovatelské službě chybí cca 700.000,- Kč. Není to z důvodu, že bychom rozmařile rozhazovali finanční prostředky za zbytečnosti. Pouze, jsme si dovolili na základě příslibu o dofinancování po několika letech navýšit mzdy pracovníků v terénu (pečovatelek), která se pohybovala na velmi nízké úrovni a kvalitní a dlouhodobé pracovnice nám ze služby odcházely. A ani tak se výší mezd neblížíme nabídkám obchodních řetězců a firem v našem regionu. Výše dofinancování byla bohužel nízká.
Práce terénních pečovatelek je stále podhodnocena, ačkoliv je to práce velmi psychicky a fyzicky náročná. Pracovnice každodenně a za každého počasí vyjíždí do míst v zimě často špatně přístupných a sjízdných. Musí zodpovědně a samostatně řešit různorodé problémy v rámci poskytované péče. Umět naslouchat a komunikovat s různými charaktery lidí. Pohybují se v různém sociálním prostředí.
Každý chce, mít možnost v případě potřeby zajistit si péči o sebe. Územní působnost našich středisek je velmi široká. Rádi poskytneme službu i v té nejodlehlejší venkovské samotě. Ovšem pokud na to budeme mít finanční prostředky. Dojezdové vzdálenosti jsou dlouhé, náklady na pohonné hmoty a opravy aut stále vyšší. Neradi bychom došli k situaci, že území služby budeme nuceni zmenšit.
V současné době se intenzivně snažíme získat chybějící finanční prostředky a to zejména jednáním se zastupiteli měst a obcí a hledáním dárců. I vy můžete pomoci a to nejen finančním darem. Dejte svým zvoleným zástupcům měst a obcí vědět, že o naši službu ve Vašem bydlišti stojíte (teď nebo v budoucnu) a dodejte jim tak impuls k naší podpoře.

Finanční příspěvek lze poukázat na číslo účtu: 127348442/0300, variabilní symbol 55.  

Rádi vám pomáháme.

Vendula Edlová – vedoucí charitní pečovatelské služby

Milí dárci, moc děkujeme.
Ať vám vaše velkorysost a štědrost přinese požehnání a pokoj do vašich rodin.
Naši dárci:
Marie M.-3000 Kč
Miroslav B.-2000 Kč
Josef M.-3000 Kč

Zdeněk K.-400 Kč
Jan K.-1000 Kč
Zdeněk K.-1000 Kč
Pavel W.-2000 Kč
Michaela K.-400 Kč

Daňové úlevy dárce 
Zákon 586/1992 Sb. v platném znění o dani z příjmů umožňuje dárcům odečíst z daňového základu částky darů poskytnutých na charitativní účely.


Fyzické osoby mohou podle § 15 odst. 8 od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich celková částka za zdanitelné období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1.000,- Kč. Nejvýše však lze odečíst 10 % ze základu daně.

Právnické osoby dar mohou odečíst § 20 odst. 8, pokud částka činí alespoň 2.000,- Kč, nejvýše však 5 % ze základu daně.