Osobní asistence-základní informace

  • Posláním služby je prostřednictvím individuální pomoci osobního asistenta, umožnit osobám se zdravotním postižením, zvládnout žít běžným způsobem aktivní a plnohodnotný život ve svém přirozeném sociálním prostředí.

  • Cílem služby je ve vztahu k uživateli: předcházet či zamezit sociálnímu vyloučení, rozvíjet nebo zachovávat schopnosti a dovednosti osob, aby mohli žít ve svém přirozeném prostředí, oddálit pobytovou péči v případě, že bude v budoucnu nutná, samostatné uplatnění práv, oprávněných zájmů.

  • Způsob poskytování: terénní.

  • Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

  • Okamžitá kapacita služby: 4 uživatelé.

  • Komu jsou služby určeny: osobám bez omezení věku, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením.

  • Místo poskytování služby: přirozené sociální prostředí uživatele v obcích do 30 km od města Klatov

  • Smlouva o poskytování osobní asistence

  • Úhrady za Osobní asistenci