Kontakty

Liberecko- Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Náhlov

Tel.: 775 713 302
Náhlov 128, Ralsko, 463 52
Vedoucí služby: Bc. Michaela Lochmanová, DiS. - vedoucí služby
Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby: NE

Adresa:                                  Náhlov 128, Ralsko, 463 52 Osečná

Poslání

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Drak je dětem ve věku 6 – 15 let a mládeži ve věku 16 – 26 let nabízet bezpečný prostor pro trávení svého volného času, poskytovat informace, pomoc a podporu v jejich obtížných životních situacích (rozpad rodiny, problémy se školou, pasivní životní stereotyp, obtížné události mezi vrstevníky apod.) a tak ovlivňovat kladně jejich životní styl a hodnoty, to vše dle jejich individuálních potřeb.

Cíle a cílová skupina

Cílová skupina jsou děti, mládež a mladí dospělí:

1.      ve věkové skupině 6 – 26 let;

2.     zažívající nepříznivé sociální situace:

     • problémy se školou a se zaměstnáním (špatný prospěch, šikana, záškoláctví, nezaměstnanost, dluhová problematika),
     • problémy v rodině (nové vztahy rodičů, časté stěhování, nízká životní úroveň rodiny, neplnění základních rodičovských povinností, generační konflikty, konflikty se sourozenci),
     • vztahové problémy (s vrstevníky, s partnerem, s autoritami, problémy s přijetím sebe sama),
     • experimentování s návykovými látkami, závislosti (alkohol, cigarety, marihuana či jiné tvrdé drogy, patologické hráčství)
     • problémy se zákonem a společenskými normami (rasismus, xenofobie, domácí násilí, kyberšikana, drobné krádeže, pohlavní zneužívání, stalking, nízká finanční gramotnost)
     • ohrožující životní styl (poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, promiskuita, nedostatečné hygienické návyky, pasivní trávení volného času)
     •  žijící nebo se pohybující se v konkrétní lokalitě, kterou lze sociálně i geograficky vymezit obcí Ralsko (především Náhlov, Ploužnice, Kuřivody,,Hvězdov ) Osečná, Mimoň;
     • především se jedná o děti a mládež, kteří:   
  1. se nemohou nebo nechtějí zapojit do standardních volnočasových aktivit;
  2. se vyhýbají standardním formám institucionalizované pomoci a péče;
  3. dávají přednost neproduktivnímu trávení volného času;
  4. dávají přednost trávení času mimo rodinu či jinou sociální skupinu především na ulicích;
  5. mají životní styl, díky kterému se dostávají do konfliktu, který je ohrožující pro ně samotné nebo pro jejich okolí;
 1. Kdo nesmí být uživatelem NZDM, nebo má dočasně zakázán vstup do klubu:

a)       ve věkové hranici pod 6 let a nad 26 let,

b)      pod zjevným vlivem návykových a omamných látek,

c)      nerespektuje pravidla NZDM ,

d)     chová se agresivně nebo vulgárně vůči pracovníkům NZDM a ostatním uživatelům,

e)      člověk, který má infekční chorobu (zjevnou nebo sám vypoví o chorobě).

Cíle služby:

        • vyhledávání znevýhodněných nebo ohrožených jedinců či skupin dětí a mládeže v jejich přirozeném prostředí a vztazích;
        • aktivizace k prosociálním činnostem a plnění životních úkolů a každodenních povinností;
        • minimalizace rizik sociálních konfliktů spojených s životem v subkultuře či neorganizované skupině;
        • snižování bezprostředních sociálních rizik vyplývajících ze životního způsobu, konfliktního chování a způsobů, jimiž uspokojují své potřeby a naplňují cíle;
        • pomoc při zvládání nepříznivých životních událostí a přijetí důsledků rizikového chování;
        •  pomoc při zlepšování prospěchu ve škole vytvářením vhodných podmínek pro vzdělávání a podporou při vzdělávání;
        • pomoc při zlepšování osobnostních a motorických, psychických a sociálních dovedností pomocí pracovně výchovné činnosti, nácvikem těchto dovedností a zajištěním podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity
        • poradenským a podpůrným charakterem služby vytvářet dětem a mládeži rovnocenné podmínky k uplatnění ve společnosti s ostatními.

Principy poskytovaných služeb:

 1. dobrovolnost – do služby vstupují obě strany dobrovolně, uživatel ji může ukončit kdykoliv bez udání důvodů, poskytovatel může službu ukončit pouze za podmínek stanovených ve standardu č. 3 a 4.
 2. nezávislost – poskytovatelem služby je nestátní nezisková organizace, apolitická, základním principem poskytování služby je podpora samostatnosti, svobodného rozhodování a nezávislosti uživatele;
 3. mlčenlivost, důvěrnost informací – všichni pracovníci podílející se na realizaci služby jsou vázáni mlčenlivostí a povinni chránit informace o uživatelích dle zákona;
 4. bezplatnost – služba je uživateli poskytována bez úhrady;
 5. otevřenost – služba je transparentní vůči uživatelům, zájemcům o službu, veřejnosti
  i dalším organizacím;
 6. individuální přístup – ke každému uživateli se přistupuje dle jeho individuální životní situace a potřeby;
 7. respektování důstojnosti uživatele – s uživatelem jednáme jako s rovnocenným partnerem, respektujeme jeho hodnotu.
 8. Princip rovnosti oslovování

V letošním roce 2022 je služba realizována za finanční podpory dotací na realizaci sociálních služeb z Ministerstva práce a sociálních věcí přerozdělovaných Libereckým krajem.

V roce 2021,2020 a 2019 byla služba realizována za finanční podpory dotací na realizaci sociálních služeb z Ministerstva práce a sociálních věcí přerozdělovaných Libereckým krajem a také ze strany Krajského úřadu Libereckého kraje a jeho dotačního fondu na podporu sociálních služeb.

V roce 2018 byl ve místě realizovýn projekt "Po zvonění"

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizace

Seznam lidí

Bc. Michaela Lochmanová, DiS. - vedoucí služby
Bc. Světlana Šafránková - sociální pracovník
Andrea Peštová - pracovník v sociálních službách
Emília Hávová - pracovník v sociálních službách